flutter中如何合并多个列表并去重?

码云
2020-11-03 09:31

flutter中我们可以使用Set对象实现去重,只需要将多个对象合并到Set中即可达成目标,查看以下示例代码:

List list1=["a","b","c"];
List list2=["c","d"];
print({...list1,...list2);
//输出{a, b, c, d}

其中...是将列表对象展开放到集合中。

全部评论